0 out of 5

برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین (راهنمایی برای برنامه ریزی و طراحی محلی پایدار)

350,000 ریال
برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین (راهنمایی برای برنامه ریزی و طراحی محلی پایدار) فهرست پیشگفتار بخش اول: برنامه ریزی زمین 1. برنامه ریزی زمین چیست؟ ٢. برنامه ریزی محیطیبیشتر بخوانید