پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

زبان های برنامه سازی ترنس دبلیو پرت – محمد مهدی سالخورده حقیقی/

700,000 ریال 670,000 ریال
زبان های برنامه سازی اثر ترنس دبلیو پرت ترجمه محمد مهدی سالخورده حقیقی
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

شبکه های کامپیوتری وانتقال داده ها -ویلیام استالینگز -محمد مهدی سالخورده حقیقی/خراسان

3,200,000 ریال 3,120,000 ریال
شبکه های کامپیوتری وانتقال داده ها اثر ویلیام استالینگز ترجمه محمد مهدی سالخورده حقیقی
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

مهندسی نرم افزار-راجراس پرسمن-محمد مهدی سالخورده حقیقی/انتشارات خراسان

2,000,000 ریال 1,900,000 ریال
مهندسی نرم افزاراثرراجراس پرسمن ترجمه محمد مهدی سالخورده حقیقی