پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

کاربردهای روش های ایزوتوپی در مطالعات هیدروژئولوژی

1,100,000 ریال 1,050,000 ریال
کاربردهای روش های ایزوتوپی در مطالعات هیدروژئولوژی پيشگفتار كاربرد ايزوتوپ‌ها در مطالعات منابع آب بيش از 50 سال است كه در دنيا آغاز و در اين مدت با توجه بهبیشتر بخوانید