0 out of 5

استانداردهای کامل چرخ دنده ها و گیربکس ها در DIN (جلد دوم)

100,000 ریال
استانداردهای کامل چرخ دنده ها و گیربکس ها در DIN (جلد دوم) مباحث کتاب: نمودارها و اصول هندسی چرخ دنده های داخلی جفت اینولت و قواعد کلی آن ها سیستمبیشتر بخوانید
0 out of 5

استانداردهای کامل چرخ دنده ها و گیربکس ها در DIN (جلد سوم)

100,000 ریال
استانداردهای کامل چرخ دنده ها و گیربکس ها در DIN (جلد سوم) مباحث کتاب: معرفی چرخ دنده های زنجیر در استانداردهای آلمانی، اروپایی، آمریکایی و ژاپنی معرفی هزار خارهای شفتهابیشتر بخوانید