0 out of 5

متره و برآورد: آشنایی با شرایط عمومی پیمان اثر پورحصیری

380,000 ریال
متره و برآورد: آشنایی با شرایط عمومی پیمان اثر پورحصیری مجموعه حاضر در دو بخش و یازده فصل به عنوان قوانین و موضوعات مربوط به متره و برآورد و یکبیشتر بخوانید