0 out of 5

اقتصاد مهندسی

240,000 ریال
اقتصاد مهندسی فهرست فصل اول: مقدمه فصل دوم: مفاهیم مربوط به هزینه ها فصل سوم: ارزش زمانی پول فصل چهارم: سریهای گرادیانت و هندسی فصل پنجم: نرخهای اسمی و موثربیشتر بخوانید