0 out of 5

الگوریتم های فراابتکاری مبتنی بر جمعیت اثر صدرآبادی

250,000 ریال
الگوریتم های فراابتکاری مبتنی بر جمعیت اثر صدرآبادی پیشگفتار دنیای تحقیق در عملیات با مسائل بهینه سازی متنوعی مواجه است، این مسائل می تواند از بهینه سازی خطی بسیار سادهبیشتر بخوانید