0 out of 5

کنترل مدارهای راه انداز و سیستم های قدرت با استفاده از شبکه های عصبی و منطق فازی

140,000 ریال
کنترل مدارهای راه انداز و سیستم های قدرت با استفاده از شبکه های عصبی و منطق فازی فهرست فصل 1 سیستم های کننرل فصل 2 کنترل سیستم های مدرن بابیشتر بخوانید