0 out of 5

کتاب مدلسازی و شبیه سازی فرایندهای شیمیایی با ASPEN اثر درستی

55,000 ریال
کتاب مدلسازی و شبیه سازی فرایندهای شیمیایی با ASPEN اثر درستی