0 out of 5

مرجع کامل طراحی دیوارهای نیلینگ بر اساس آخرین ویرایش FHWA 2015 اثر امیر روحی مهر

1,170,000 ریال
مرجع کامل طراحی دیوارهای نیلینگ بر اساس آخرین ویرایش FHWA 2015 اثر امیر روحی مهر ویژگی های کتاب مثال طراحی با استفاده از نرم‌افزار‌های Geostudio و Plaxis چک‌لیست‌های مربوط بهبیشتر بخوانید