0 out of 5

کتاب شبیه سازی فرآیندهای نفت، گاز و پتروشیمی Aspen hysys اثر حسین احسانی

رایگان
کتاب شبیه سازی فرآیندهای نفت، گاز و پتروشیمی Aspen hysys اثر حسین احسانی