پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

درس و کنکورساختمان گسسته (تمامی گرایش های کامپیوتر کارشناسی ارشد) اثرحمید رضا مقسمی/گسترش علوم پایه

2,400,000 ریال 2,280,000 ریال
درس و کنکورساختمان گسسته (تمامی گرایش های کامپیوتر کارشناسی ارشد) اثرحمید رضا مقسمی
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

درس و کنکورسیستم عامل (رشته کامپیوترکارشناسی ارشد) اثر حمید رضا مقسمی/گسترش علوم پایه

2,400,000 ریال 2,300,000 ریال
درس و کنکورسیستم عامل (رشته کامپیوترکارشناسی ارشد) اثر حمید رضا مقسمی
0 out of 5

درس و کنکورشبکه های کامپیوتری (کاردانی به کارشناسی) اثر حمید رضا مقسمی

450,000 ریال
درس و کنکورشبکه های کامپیوتری (کاردانی به کارشناسی) اثر حمید رضا مقسمی
0 out of 5

مجموعه سوالات ارشد کامپیوتردولتی (تمامی گرایش ها) ؛ (سال 1391) اثرحمید رضا مقسمی

70,000 ریال
مجموعه سوالات ارشد کامپیوتردولتی (تمامی گرایش ها) ؛ (سال 1391) اثرحمید رضا مقسمی