0 out of 5

عملیات حرارتی (نیترایدینگ و نیتروکربورایزینگ)

480,000 ریال
عملیات حرارتی (نیترایدینگ و نیتروکربورایزینگ) این کتاب مشتمل بر چهار بخش است.دربخش اول اصول عملیات نیترایدینگ و نیتروکربورایزینگ ، عوامل موثر بر فرایند، مکانیزم و تئوری عملیات ، خواص لایهبیشتر بخوانید