0 out of 5

ایمنی در برق اثر پورجلالی

300,000 ریال
ایمنی در برق اثر پورجلالی سرفصل ها فصل اول: اثرات عبور برق از بدن انسان فصل دوم: زمین و مقاومت الکتریکی آن فصل سوم: حفاظت در برابر برق گرفتگی فصلبیشتر بخوانید