0 out of 5

ارتباطات توسعه در جهان سوم اثر علی اکبر فرهنگی

240,000 ریال
ارتباطات توسعه در جهان سوم اثر علی اکبر فرهنگی هرچند مفهوم توسعه از زمان‌های بسیار دور مورد توجه حکمرانان بوده و بین صاحبان اندیشه که در خدمت آنها بوده اندبیشتر بخوانید