0 out of 5

آمار در کنترل کیفیت مواد غذایی

12,000 ریال
آمار در کنترل کیفیت مواد غذایی فهرست فصل اول: روش های عمومی آمار فصل دوم: نمونه گیری فصل سوم: نمودارهای کنترل فصل چهارم: تخمین اجزای سازنده فصل پنجم: دقت روشبیشتر بخوانید