0 out of 5

تحلیل کاربردی با Fluent & Gambit اثر مراحل

1,200,000 ریال
تحلیل کاربردی با Fluent & Gambit اثر مراحل در این کتاب، ابتدا جهت طراحی و مش بندی مدل مورد نظر، به آموزش نرم افزار Gambit پرداخته شده است و قدمبیشتر بخوانید