0 out of 5

راهنمای کاربران عملیات حرارتی ترجمه بهناز ربیعی

3,500,000 ریال
راهنمای کاربران عملیات حرارتی ترجمه بهناز ربیعی عملیات حرارتی علمی است که امروزه اهمیت آن بر اهل فن پوشیده نیست و با بکارگیری این فن می توان خواص فیزیکی وبیشتر بخوانید