0 out of 5

درون یابی و تقریب اثر محمد مسجد جامعی

350,000 ریال
درون یابی و تقریب اثر محمد مسجد جامعی درون یابی و تقریب دو موضوع بنیادی در آنالیز عددی است که مورد توجه بسیاری از پژوهشگران بوده است. کتاب حاضر یکیبیشتر بخوانید