0 out of 5

ایمنی در پروژه های ساختمانی

170,000 ریال
ایمنی در پروژه های ساختمانی این کتاب در مورد ایمنی کارگران ساختمانی است و بیانکر روشها و فنون متعددی است که در کاهش تصادفات و آسیب های کارگاهی موفق ازبیشتر بخوانید