پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

تشریح کامل مسائل کتاب سیستم های فازی و کنترل فازی اثر لی وانگ ترجمه محمد تشنه لب

3,300,000 ریال 3,140,000 ریال
تشریح کامل مسائل کتاب سیستم های فازی و کنترل فازی اثر لی وانگ ترجمه محمد تشنه لب
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

سیستمهای فازی و کنترل فازی اثر لی وانگ ترجمه محمد تشنه لب صفار پور

1,700,000 ریال 1,620,000 ریال
سیستمهای فازی و کنترل فازی اثر لی وانگ ترجمه محمد تشنه لب صفار پور