طراحی شبکه های آبرسانی اثر سوامی ترجمه نصرآبادی

دسته:
موجودی: موجود در انبار

640,000 ریال

تعداد:

طراحی شبکه های آبرسانی اثر سوامی ترجمه نصرآبادی

با توجه به نیاز کشور در زمینه احداث و باز‌سازی شبکه‌های آبرسانی‏‏‎ْترجمه این کتاب با هدف تامین یک منبع کامل و جدید در زمینه طراحی شبکه‌های تحت فشار برای دانشجویان و کار‌‌شناسان مهندسی آب، انجام شده است تا اطلاعات لازم و تکمیلی را با استفاده از متنی گویا و مثال‌های متعدد، به مخاطبان ارائه کند. از آنجا که دو نفر از دانشمندان این سر‌شناس این مبحث، کتاب را به رشته تحریر در آورده‌اند، جایکاه علمی آن قابل اتکاست و چون با توجه به تجربه‌های اجرایی آنها نگاشته شده،جنبه کاربردی آن نیز ملموس است. 
هدف کتاب، ارائه مفهومی کامل از جنبه‌های طراحی و تحلیل شبکه‌های توزیع آب شهری است.از سوی دیگر، این کتاب جنبه‌های اقتصادی طراحی و موضوعات مربوط به تحلیل و طراحی شبکه‌های آبرسانی با کاربرد انتقال ذرات جامد به وسیله لوله‌ها را نیز پوشش می‌دهد که در کمتر کتابی به آن پرداخته شده است. مطالب کتاب شامل اصول جریان در لوله‌ها و کاربرد آن‌ها در تحلیل شبکه‌‌های آبرسانی است. موضوعات دیگر کتاب، شامل تعیین اندازه بهینه شبکه‌های آبرسانی ثقلی و دارای پمپ، باز‌سازی و تفکیک شبکه‌های آبرسانی به وسیله خطوط لوله هستند. کاربرد روش‌‌های برنامه‌‌ریزی خطی و هندسی در طراحی بهینه‌ شبکه‌های توزیع‌ آب توصیف، و همچنین کد‌های رایانه‌ای به منظور تحلیل شبکه‌ها ارائه شده است، که با توضیحات تکمیلی از سوی مترجمان قابل استفاده است.


 

فهرست مطالب

 

مقدمه مترجمان

مقدمه مؤلفان

فهرست نمادها

فصل اول: مقدمه
1-1- پیشگفتار
1-2- پیکربندی شبکة آبرسانی
1-3- هیدرولیک جریان و تحلیل شبکه
1-4- ملاحظات اقتصادی
1-5- ملاحظات طراحی
1-6- انتخاب سیستم¬های ثقلی و سیستم¬های دارای پمپ
1-7- تشکیل شبکه
1-7-1- طراحی جزء به جزء شبکه¬های فرعی
1-7-2- طراحی کامل سیستم
1-7-3- تقسیم ناحیة پروژه به زیرنواحی بهینه برای طراحی
1-8- بازسازی سیستم‌های آبرسانی
1-9- انتقال ذرات و قطعات جامد به وسیلة لوله
1-10- هدف این کتاب
1-11- منابع و مراجع
 
فصل دوم: اصول جریان در لوله‌ها
2-1- افت اصطکاکی
2-2- افت موضعی
2-2-1- خم لوله
2-2-2- زانویی¬ها
2-2-3- شیرآلات
2-2-4- تبدیل¬ها
2-2-5- محل تقاطع لوله¬ها
2-2-6- ورودی لوله
2-2-7- خروجی لوله
2-2-8- افت موضعی کلی
2-2-9- جریان در لوله به صورت سیفون
2-3- مسایل جریان در لوله¬ها
2-3-1- مسئلة بار آبی گره
2-3-2- مسئلة دبی جریان
2-2-3- مسئلة تعیین قطر
2-4- لولة معادل
2-4-1- لوله¬های سری
2-4-2- لوله¬های موازی
2-5- معادلة مقاومت برای انتقال مخلوط آب و ذرات جامد
2-6- معادلة مقاومت برای انتقال کپسول
2-7- تمرین¬ها
2-8- منابع و مراجع
 
فصل سوم: تحلیل شبکة لوله
3-1- الگوی مصرف آب
3-2- افت فشار در خط لوله
3-2-1- افت فشار در الگوی برداشت تجمعی
3-2-2- افت فشار در الگوی برداشت توزیعی
3-3- تحلیل خطوط انتقال آب
3-4- تحلیل لولة اصلی توزیع
3-5- هندسة شبکة لوله‌ها
3-6- تحلیل شبکه‌های شاخه‌ای
3-7- تحلیل شبکة حلقوی
3-7-1- روش هاردی- کراس
3-7-2- روش نیوتن- رافسون
3-7-3- روش تئوری خطی
3-8- تحلیل شبکه‌های توزیع آب دارای چند منبع ورودی
3-8-1- اطلاعات مربوط به خط لوله
3-8-2- اطلاعات مربوط به نقاط ورودی (منابع ورودی)
3-8-3- اطلاعات مربوط به حلقه
3-8-4- اتصال گره و لوله
3-8-5- تحلیل شبکه
3-9- توصیف مسیر جریان
3-10- تمرین‌ها
3-11- منابع و مراجع
 
فصل چهارم: ملاحظات اقتصادی
4-1- توابع هزینه
4-1-1- منبع آبرسانی و توسعة آن
4-1-2- خطوط لوله
4-1-3- مخزن سرویس (مخزن توزیع)
4-1-4- هزینة انشعاب مسکونی
4-1-5- هزینة انرژی
4-1-6- هزینة احداث
4-2- قیمت¬گذاری دورة عمر
4-3- یکسان‌سازی هزینه‌ها
4-3-1- روش سرمایه‌گذاری
4-3-2- روش مستمری سالیانه
4-3-3- روش ارزش کنونی خالص یا ارزش خالص
4-4- پارامترهای تابع هزینه
4-5- ضریب هزینة نسبی
4-6- اثر تورم
4-7- تمرین‌ها
4-8- منابع و مراجع
 
فصل پنجم: اصول تشکیل شبکه
5-1- محدودیت‌ها
5-1-1- محدودیت‌های اطمینان‌پذیری
5-1-2- محدودیت‌های سیستم
5-2- فرمول‌بندی مسئله
5-3- گرد کردن متغیرهای طراحی
5-4- پارامترهای ضروری برای تعیین اندازة شبکه
5-4-1- میزان مصرف آب
5-4-2- نرخ آبرسانی
5-4-3- ضریب اوج مصرف
5-4-4- حداقل فشار مورد نیاز
5-4-5- حداقل قطر لولة اصلی توزیع
5-4-6- حداکثر اندازة شبکة توزیع
5-4-7- ملاحظات اطمینان‌پذیری
5-4-8- دورة طرح شبکه‌های آبرسانی
5-4-9- مناطق آبرسانی
5-4-10- انتخاب کلاس و جنس لوله
5-5- تمرین‌ها
5-6- منابع و مراجع
 
فصل ششم: خطوط انتقال آب
6-1- لوله‌های اصلی ثقلی
6-2- لولة اصلی دارای پمپ
6-2-1- فرآیند طراحی تکراری
6-2-2- فرآیند طراحی صریح
6-3- پمپاژ مرحله به مرحله
6-3-1- خطوط لولة طولانی در توپوگرافی مسطح
6-3-2- طراحی خطوط لوله در توپوگرافی با اختلاف ارتفاع زیاد
6-4- اثر افزایش جمعیت
6-5- انتخاب شبکه‌های ثقلی و شبکه‌های دارای پمپ
6-5-1- معیار انتخاب لولة اصلی ثقلی
6-6- تمرین‌ها
6-7- منابع و مراجع
 
فصل هفتم: لوله‌های اصلی توزیع آب
7-1- لوله‌های اصلی توزیع ثقلی
7-2- لوله‌های اصلی توزیع دارای پمپ
7-3- تمرین‌ها
7-4- منابع و مراجع
 
فصل هشتم: شبکه‌های شاخه‌ای دارای یک منبع
8-1- سیستم شاخه‌ای، ثقلی
8-1-1- سیستم‌های شعاعی
8-1-2- سیستم شاخه‌ای
8-2- سیستم‌های شاخه‌ای دارای پمپ
8-2-1- شبکه‌های شعاعی
8-2-2- سیستم‌های شاخه‌ای دارای پمپ
8-3- اصول انتخاب جنس و کلاس لوله
8-4- تمرین‌ها
8-5- منابع و مراجع
 
فصل نهم: شبکه‌های حلقوی دارای یک منبع
9-1- شبکه‌های حلقوی و ثقلی
9-1-1- روش قطر پیوسته
9-1-2- روش قطر گسسته
9-2- سیستم‌های دارای پمپ
9-2-1- روش قطر پیوسته
9-2-2- روش قطر گسسته
9-3- تمرین‌ها
9-4- منابع و مراجع
 
 
فصل دهم: شبکه‌های شاخه‌ای دارای چند منبع
10-1- شبکه‌های شاخه‌ای ثقلی
10-1-1- روش قطر پیوسته
10-1-2- روش قطر گسسته
10-2- شبکه‌های دارای پمپ
10-2-1- روش قطر پیوسته
10-2-2- روش قطر گسسته
10-3- تمرین‌ها
10-4- منابع و مراجع
 
فصل یازدهم: شبکه‌های حلقوی دارای چند منبع
11-1- شبکه‌های حلقوی، ثقلی
11-1-1- روش قطر پیوسته
11-1-2- روش قطر گسسته
11-2- شبکه¬های توزیع دارای پمپ
11-2-1- روش قطر پیوسته
10-2-2- روش قطر گسسته
11-3- تمرین‌ها
11-4- منابع و مراجع
 
فصل دوازدهم: تفکیک سیستم‌های بزرگ و تعیین اندازة بهینة منطقه
12-1- تفکیک یک شبکة حلقوی بزرگ و دارای چند منبع
12-1-1- توصیف شبکه
12-1-2- تحلیل مقدماتی شبکه
12-1-3- انتخاب مسیر جریان و انتخاب منبع
12-1-4- ایجاد مسیر جریان متصل به منابع ورودی
12-1-5- تعیین خط لولة ضعیف برای کوتاه کردن (قطع کردن) مسیر
12-1-6- تشکیل و ایجاد شبکه
12-2- اندازة بهینة منطقة آبرسانی
12-2-1- مناطق دایره‌ای شکل
12-2-2- منطقة نواری (باریک)
12-3- تمرین‌ها
12-4- منابع و مراجع
 
فصل سیزدهم: بازسازی سیستم‌های توزیع آب
13-1- شبکه‌های موازی
13-1-1- لوله‌های اصلی ثقلی موازی
13-1-2- لوله‌های اصلی توزیع دارای پمپ
13-1-3- لوله‌های اصلی توزیع موازی و دارای پمپ
13-1-4- سیستم‌های شعاعی موازی و دارای پمپ
13-2- بازسازی سیستم‌های توزیع آب
13-2-1- اصلاح دبی
13-2-2- بازسازی لولة اصلی دارای پمپ
13-2-3- بازسازی یک لولة اصلی توزیع
13-2-4- بازسازی شبکه‌های توزیع آب
13-3- تمرین‌ها
13-4- منابع و مراجع
 
فصل چهاردهم: انتقال ذرات جامد به وسیلة خطوط لوله
14-1- خطوط لولة انتقال مخلوط آب و ذرات جامد
14-1-1- لوله‌های اصلی ثقلی انتقال مخلوط آب و ذرات جامد
14-2-2- لوله‌های اصلی دارای پمپ برای انتقال مخلوط آب و ذرات جامد
14-2- خطوط لولة انتقال کپسول
14-2-1- خطوط لولة انتقال ثقلی کپسول
14-2-2- لوله‌های اصلی دارای پمپ برای انتقال کپسول
14-3- تمرین‌ها
14-4- منابع و مر
 
پیوست‌ها
پیوست 1: روش برنامه‌ریزی خطی
پ 1-1- فرمول‌بندی مسئله
پ 1-2- الگوريتم سيمپلكس
پیوست 2: روش برنامه‌ریزی هندسی
پیوست 3: برنامة تحلیل شبکة توزیع آب
پ 3-1- برنامة تحلیل شبکة توزیع آب دارای یک منبع ورودی
پ 3-2- مجموعة داده‌ها
پ 3-3- کد منبع و توسعة آن
پ 3-4- برنامة تحلیل شبکة توزیع آب دارای چند منبع ورودی
پ 3-5- کد منبع و توسعة آن
پیوست 4: واژه‌نامه انگلیسی به فارسی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “طراحی شبکه های آبرسانی اثر سوامی ترجمه نصرآبادی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش و پاسخ از مشتریان

هیچ پرسش و پاسخی وجود ندارد ! اولین نفری باشید که درباره این محصول میپرسید!

موقع دریافت جواب مرا با خبر کن !