روسازی راه اثر کی منش

این کتاب ویژه:

•دانشجویان دوره کارشناسی رشته های مهندسی عمران, مهندسی مدیریت اجرایی, مهندسی نقشه برداری (مطابق با سرفصل های آموزشی وزارت علوم و تحقیقات)
• داوطلبان آزمون ورودی کارشناسی ارشد عمران (جهت مطالعه اصول اولیه درسی برای تسلط به موضوع)
• دانشجویان دوره کارشناسی ارشد مهندسی عمران (گرایش های راه و ترابری, حمل و نقل) به عنوان کتاب مکمل درس روسازی پیشرفته با توجه به مثال های کاربردی
• دانشجویان فراگیز مقطع کارشناسی ارشد عمران- راه و ترابری دانشگاه های پیام نور (جهت آشنایی با موضوع و مباحث اولیه روسازی راه ها)
•شرکت های مشاور, پیمانکار و کلیه شرکت های مرتبط با زمینه راهسازی و روسازی راه (به عنوان کتاب مکمل طراحی) به دلیل انطباق آن با آخرین نسخه های استاندارد ایران مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی (نشریه 234)
• مهندسین و کارشناسان شهرداری ها و بخش تحقیق و توسعه کارخانه های ساخت آسفالت و تطبیق با استاندارد شماره – 14850 آسفالت گرم سازمان ملی استاندارد ایران
فهرست مطالب
فصل اول: تعریف روسازی
1-1- مقدمه
1-2- تاریخچه روسازی
1-3- نقش روسازی‌‏ها
1-4- انواع روسازی‌‏ها
1-4-1- روسازی انعطاف‌‏پذیر (آسفالتی)
1-4-2- روسازی‌‏های نیمه سخت
1-4-3- روسازی سخت (بتنی یا بتن سیمانی)
1-4-4- روسازی مختلط
1-5- عوامل مؤثر در طرح روسازی‌‏ها
1-5-1- خاک بستر روسازی
1-5-2- خصوصیات لایه‌‏های روسازی
1-5-3- شرایط جوی
1-5-4- شرایط هندسی
1-5-5- ترافیک عبوری
1-5-6- عمر طرح
1-5-7- هزینه طرح
فصل دوم: مصالح روسازی
2-1- مقدمه
2-2- مشخصات انواع لایه‌‏های روسازی
2-2-1- خاک بستر
2-2-1-1- دانه‌‏بندی خاک بستر
2-2-1-2- خاصیت خمیری خاک
2-2-1-3- تعیین نوع خاک بستر
2-2-1-3-1- روش اشتو
2-2-1-3-2- روش متحد یا یونیفاید
2-2-1-3-3- روش BCEOM
2-2-1-4- مقاومت خاک بستر روسازی راه
2-2-1-4-1- نمونه‌‏گیری برای تعیین ضریب برجهندگی یا CBR آزمایشگاهی
2-2-1-5- عوامل مؤثر بر میزان حداکثر تراکم
2-2-1-5-1- میزان رطوبت بهینه
2-2-1-5-2- انرژی تراکم
2-2-2- زیراساس
2-2-2-1- انواع زیراساس
2-2-3- اساس
2-2-3-1- انواع اساس
2-3- مصالح تثبیت شده
2-3-1- تثبیت خاک و مصالح دانه‌‏ای با آهک
2-3-2- تثبیت خاک و مصالح شنی با سیمان پرتلند
2-3-3- تثبیت خاک و مصالح شنی با قیر
2-3-4- تثبیت خاک‌‏ها با ترکیبی از مواد تثبیت‌‏کننده
2-4- قیر
2-4-1- منابع تهیه قیر
2-4-1-1- قیرهای طبیعی
2-4-1-1-1- قیر سنگ‌‏ها
2-4-1-1-2- قیرهای دریاچه‌‏ای
2-4-1-2- قیرهای نفتی
2-4-2- ساختمان شیمیایی قیر
2-4-3- انواع قیر مصرفی در روسازی
2-4-3-1- قیرهای خالص
2-4-3-2- قیرهای دمیده
2-4-3-3- قیرهای محلول
2-4-3-4- قیرابه‏ها (امولسیون قیر)
2-4-4- انتخاب نوع قیر
2-4-5- افزودنی‏های قیر
2-4-6- آزمایشات قیر
2-4-6-1- آزمایش‌‏های قیر خالص
2-4-6-1-1- آزمایش درجه نفوذ
2-4-6-1-2- آزمایش کندروانی
2-4-6-1-3- آزمایش درجه اشتعال
2-4-6-1-4- افت وزنی قیر در اثر حرارت (لعاب نازک)
2-4-6-1-5- قابلیت شکل‌‏پذیری (خاصیت انگمی) قیر
2-4-6-1-6- درجه خلوص قیر
2-4-6-1-7- وزن مخصوص قیر
2-4-6-1-8- درجه نرمی قیر
2-4-6-2- آزمایش‌‏های قیر محلول
2-4-6-2-1- کندروانی قیر
2-4-6-2-2- درجه اشتعال قیر
2-4-6-2-3- درجه تقطیر
2-4-6-2-4- تعیین درصد قیر با درجه نفوذ 100
2-4-6-2-5- پیاله شناور
2-4-6-2-6- تعیین درصد آب
2-4-6-3- آزمایشهای امولسیون قیر
2-4-6-3-1- کندروانی قیر
2-4-6-3-2- نشست قیر
2-4-6-3-3- دانه‌‏بندی قیر
2-5- آسفالت
2-5-1- بتن آسفالتی گرم
2-5-2- آسفالت محافظتی
2-5-3- آسفالت سرد
فصل سوم: تأثیر عوامل جوی در طرح روسازی‏ها
3-1- مقدمه
3-2- یخبندان
3-2-1- خاک حساس در برابر یخبندان
3-2-2- عمق یخبندان
3-2-2-1- تعيين شاخص برودت (FI)
3-2-2-2- ضریب حرارت حجمي (c)
3-2-2-3- ضریب تصحیح (λ)
3-2-2-4- تعيين ضريب هدايت حرارتي (K)
3-2-2-5- تعيين گرماي نهان ذوب (L)
3-2-3- کاربرد لایه‌‏های جداگر و قطع‌‏کننده‌‏های موئینگی
3-3- آب در روسازی
3-3-1- بارندگی
3-3-2- رطوبت خاک بستر
فصل چهارم: بارگذاری
4-1- مقدمه
4-2- بارگذاری روسازی‌‏ها
4-2-1- ﺣﺠﻢ ﺗﺮاﻓﯿﮏ
4-2-2- ﻧﻮع وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ، ﻧﻮع ﻣﺤﻮر و وزن آﻧﻬﺎ
4-2-3- رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﻮاع وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ
4-2-4- ﻣﺤﻮر ﻫﻢ ارز
4-2-5- ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻣﺤﻮر ﻫﻢ ارز ﻋﺒﻮری در دوره ﻃﺮح
4-2-5-1- ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ
4-2-5-2- ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺮاﻓﯿﮏ در ﺧﻂ ﻃﺮح
4-2-5-3- ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺮاﻓﯿﮏ در ﺷﺎﻧﻪ‏ﻫﺎی راه
4-3- مدل‏های رفتاری مصالح
4-3-1- مصالح الاستیک (خطی)
4-3-2- مصالح غیر خطی
4-3-3- مصالح ویسکوز
4-3-4- مصالح غیرخطی (پلاستیک)
4-4- توزیع تنش و کرنش در روسازی‌‏ها
4-4-1- تحلیل روسازی‌‏های انعطاف‌‏پذیر
4-4-1-1- تئوری سیستم‏های چند لایهای
4-4-1-1-1- سيستم يك لايه‌‏اي
4-4-1-1-2- سيستم دولايه‌‏اي
4-4-1-1-3- سيستم سه لايه‌‏اي
4-4-2- تحلیل روسازی‌‏های صلب راهها
4-4-2-1- انواع روش‌‏های تحلیل روسازی‌‏های صلب
4-4-2-2- مدول عکس‌‏العمل خاک بستر
4-4-2-3- سختی دال‌‏های بتنی
4-4-2-4- تنش در روسازی‌‏های بتنی غیر مسلح
4-4-2-4-1- تنش تابيدگی
4-4-2-4-3- تنش‌‏های ناشی از اصطکاک
4-4-2-5- تنش‌‏ها در روسازی‌‏های مسلح
4-4-2-5-1- آرماتورهای حرارتی
4-4-2-5-2- تنش در میلگرد اتصال
4-4-2-5-3- عملکرد گروهی میلگرد اتصال
4-4-2-5-4- انتقال بار در محل درزها
4-4-2-5-5- مقدار تنش مجاز تکیهگاهی
4-4-2-5-6- میلگردهای دوخت (داول بارها)
4-4-2-6- تنش‌‏های ناشی از بارگذاری
4-4-2-7- تنش‌‏های ترکیبی
فصل پنجم: روش‌‏های متداول طرح روسازی شنی و آسفالتی
5-1- مقدمه
5-2- روش تجربی اشتو
5-2-1- روش طرح
5-2-2- عوامل مؤثر در طراحی
5-2-2-1- عمر روسازی
5-2-2-2- ترافیک
5-2-2-3- سطح قابلیت اطمینان و انحراف معیار
5-2-2-4- عوامل جوي و آب و هوايي
5-2-2-4-1- تاثیر رطوبت
5-2-2-4-2-تاثیر یخبندان
5-2-2-5- نشانه خدمت‌دهی و عملکرد روسازی
5-2-2-6- مشخصات فنی مصالح
5-2-2-6-1- خاک بستر
5-2-2-6-2- مصالح زیر اساس
5-2-2-6-3- مصالح اساس شکسته
5-2-2-6-4- مصالح اساس قیری
5-2-2-6-5-بتن آسفالتی آستر و رویه
5-2-2-7- عدد سازه‌‏ای روسازی
5-2-2-8- ضرایب زهکشی لایه‏های روسازی
5-2-3- محاسبه ضخامت لایه‌‏های روسازی
5-2-3-1- طرح اقتصادی
5-2-3-2- مراحل گام به گام طراحي روسازي راه به روش اشتو
5-3- روش انستیتو آسفالت
5-3-1- تبدیل ترافیک عبوری به محور هم ارز
5-3-2- ارزیابی مصالح
5-3-3- تراکم بستر روسازی
5-3-4- محاسبه ضخامت روسازی
فصل ششم: روسازی‌‏های بتنی راه
6-1- مقدمه
6-2- تاریخچه روسازی‌‏های صلب
6-3- انواع روسازی‌‏های بتنی
6-3-1- روسازی غیر مسلح درزدار (JPCP)
6-3-2- روسازي بتنی مسلح درزدار (JRCP)
6-3-3- روسازی بتنی مسلح پیوسته (CRCP)
6-3-4- روسازي بتنی پیش تنیده (PCP)
6-4- لایه‌‏ها در روسازی صلب
6-4-1- ﻻﯾﻪ اﺳﺎس
6-4-1-1- دلایل استفاده از لایه اساس در روسازی بتنی
6-4-1-1-1- ﮐﻨﺘﺮل پمپینگ
6-4-1-1-2-ﮐﻨﺘﺮل ﯾﺦ‌‏زدﮔﯽ
6-4-1-1-3-ﺑﻬﺒﻮد زﻫﮑﺸﯽ
6-4-1-1-4-ﮐﻨﺘﺮل اﻧﻘﺒﺎض و ﺗﻮرم
6-4-1-1-5- ﺳﻬﻮﻟﺖ و ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺖ
6-5- انواع درزها در روسازی
6-5-1- درز انقباض
6-5-2- درز انبساط
6-5-3- درز اجرایی
6-5-4- درزهای مفصلی و تاشو
6-6- مقایسه روسازی صلب و انعطاف‌‏پذیر
6-7- کاربرد روسازی‏هاي بتنی
6-8- انتخاب نوع روسازی بتنی (مسلح و یا غیر مسلح)
6-9- طراحی ضخامت روسازی بتنی
6-9-1- پارامترهای طراحی
6-9-1-1- دوره طرح
6-9-1-2-ترافیک
6-9-1-2-1- ضريب رشد ترافیک
6-9-1-2-2- ضريب توزيع خط
6-9-1-3- مدول گسیختگی بتن
6-9-1-4- مقاومت باربری بستر و زیراساس
6-9-1-5- ضرایب ایمنی بار
6-9-2- طراحی بر مبنای روش آشتو
6-9-2-1- مدول عکس‌‏العمل بستر
6-9-2-2- خرابی نسبی
6-9-2-3- معادلات طراحی
6-9-2-3-1- بدون زیراساس
6-9-2-3-2- با زیراساس
6-9-2-3-3- با زیراساس صلب (پی صلب) در عمق کم
فصل هفتم: بررسی و ارزیابی خرابی روسازی راه‌‏ها
بررسی و ارزیابی خرابی روسازی راه‌‏ها
7-1- مقدمه
7-2- انواع خرابی‌‏های روسازی
7-2-1- برآمدگي و فرو رفتگي
7-2-2- پايين افتادگي شانه (نسبت به سواره رو)
7-2-3- ترك خوردگي انعكاسي درز (ناشي از دال‌‏هاي طولي و عرضي بتن سيماني)
7-2-4- ترك خوردگي پوست سوسماري
7-2-5- ترك خوردگي موزاييكي (بلوكي)
7-2-6- ترك خوردگي طولي و عرضي (به‌‏جز ترك‌‏هاي منعكس شده از درز دال‌هاي بتن سيماني)
7-2-7- ترك خوردگي لبه
7-2-8- ترك خوردگي لغزشي (هلالی)
7-2-9- نشست موضعي
7-2-10- تورم
7-2-11- چاله
7-2-12- شيار يا گودافتادگي در مسير عبور چرخ‏ها
7-2-13- صيقلي شدن دانه‌‏ها
7-2-14- كنار رفتگي (فتيله شدن)
7-2-15- قيرزدگي (رو زدن قير)
7-2-16- موج ز
7-2-17- وصله و كنده كاري
7-2-18- شن زدگي
7-2-19- پمپاژ يا رو زدن آب
7-2-20- لكه گيري
فصل هشتم: نگهداری روسازی‏های شنی و آسفالتی و روش‏های مرمت و تقویت آنها
8-1- مقدمه
8-2- روش‏هاي ترمیم و نگهداري روسازي آسفالتی
8-2-1- ترميم و نگهداري موضعي
8-2-1-1- وصله کاري موضعی
8-2-1-2- پر کردن (آب‌‏بندي) ترك‏ها
8-2-2- ترمیم و نگهداري فراگیر
8-2-2-1- اندود آب‌بندي بدون مصالح سنگی
8-2-2-2- جوانسازها
8-2-2-3- اندود آببندي با اسلاري (دوغاب آببندي)
8-2-2-4- روکاري با مصالح سنگی (آسفالت سطحی)
8-2-3- ترمیم و نگهداري اساسی
8-2-3-1- آسیاب سرد
8-2-3-2- بازیافت سرد
8-2-3-3- بازیافت گرم
8-2-3-4- روکش بتن آسفالتی
8-2-3-5- روکش بتن سیمانی
8-2-3-6- بازسازي روسازي
8-3- اساس انتخاب گزینه کاملاً مطلوب
فصل نهم: روش‌‏های متداول طرح روکش
9-1- مقدمه
9-2- انواع روکش‌‏ها
9-3- روش‌‏های طراحي روکش
9-3-1- طرح روکش آسفالتی بر رویه‌‏های آسفالتی
9-3-1-1- جمع آوری اطلاعات روسازی موجود
9-3-1-2- مطالعات ترافیک
9-3-1-3- بررسی وضعیت ظاهری روسازی موجود
9-3-1-4- تقسیم‌‏بندی پروژه
9-3-1-5- عدد سازه‏ای مؤثر روسازی (SNeff)
9-3-1-5-1- روش غیرمخرب با استفاده از نتایج حاصل از افت و خیزسنج ضربه‏ای (FWD)
9-3-1-5-2- روش ارزیابی لایه‏های روسازی موجود
9-3-1-6- تعیین عدد سازه‏ای کل روسازی (SNF)
9-3-1-7- تعیین ضخامت روکش (SNOL)
9-3-2- طرح روکش آسفالتی بر روسازی بتنی
فصل دهم: تأثیر عوامل اقتصادی در طرح روسازی‏ها
10-1- مقدمه
10-2- جایگاه تحلیل اقتصادی
10-3- منافع استفاده از تحليل اقتصادي
10-4- مبانی اقتصادی
10-4-1- حساب سود و هزينه در طول چرخه عمر مفيد پروژه
10-4-1-1- نرخ تورم
10-4-1-2- زمان انطباق با تورم
10-4-1-3- نرخ تنزيل
10-5- انواع روش‌‏هاي آناليز اقتصادي
10-5-1- روش هزینه معادل یکنواخت سالیانه
10-5-2- روش ارزش کنونی
10-5-3- روش نرخ برگشتی
10-5-4- روش نسبت سود به هزینه
10-5-5- روش سودمندی هزینه
10-6- تحليل هزينه چرخه عمر
10-6-1- ارزش خالص کنونی
10-6-2- دوره تحلیل
10-6-3- ارزش باقیمانده
فصل يازدهم: اجرای عملیات روسازی راه
11-1- مقدمه
11-2- تعاریف
11-3- آماده‌‏سازی بستر روسازی راه
11-3-1- خاکریزی‏ها
11-3-2- خاکبرداری‌‏ها
11-3-3- راه‏های موجود
11-3-4- تراکم‌‏پذیری خاک بستر
11-3-5- کنترل سطح بستر روسازی راه
11-4- اجرای زیر اساس
11-4-1- اجرای زیراساس با شن و ماسه طبیعی و یا سنگ شکسته
11-4-2- کوبیدن قشر زیراساس
11-4-3- کنترل سطح تمام شده
11-5- اجرای اساس
11-5-1- شن و ماسه شکسته و یا سنگ کوهی شکسته
11-5-2- اساس ماکادامی
11-5-3- کنترل سطح تمام شده
11-5-4- محافظت از لایه اساس
11-6- اجرای رویه
11-6-1- رویه‌‏های آسفالتی
11-6-1-1- اندودهای نفوذی و سطحی
11-6-1-1-1- ﮐﻨﺘﺮل دﻣﺎی ﭘﺨﺶ
11-6-1-1-2-ﻣﯿﺰان ﭘﺨﺶ ﻗﯿﺮ
11-6-1-1-3- ﻣﺤﺪودﯾﺖ‏ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ
11-6-1-1-4- آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺳﻄﺢ راه
11-6-1-1-5- ﭘﺨﺶ ﻗﯿﺮ
11-6-1-1-6- ﮐﻨﺘﺮل وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ
11-6-1-2- اﺟﺮای آﺳﻔﺎﻟﺖ‏ﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ
11-6-1-2-1- آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺳﻄﺢ راه
11-6-1-2-2-راه‏ﻫﺎی ﺷﻨﯽ
11-6-1-2-3- راه‏ﻫﺎی آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ
11-6-1-2-4- ﻗﯿﺮﭘﺎﺷﯽ
11-6-1-2-5-ﭘﺨﺶ و ﮐﻮﺑﯿﺪن ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ‏ﻫﺎ
11-6-1-2-6- ﻣﺤﺪودﯾﺖ‏ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ
11-6-1-2-7-ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮاﻓﯿﮏ
11-6-1-3- آسفالت گرم
11-6-1-3-1- ﮐﻮﺑﯿﺪن آﺳﻔﺎﻟﺖ
11-6-1-3-2- ﮐﻨﺘﺮل ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ رﻗﻮم و ﺳﻄﺢ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪه
11-7- تراکم لایه‌‏ها
11-7-1- عوامل مؤثر بر تعیین درصد تراکم
11-7-2- انواع ماشین‌‏آلات تراکم
11-7-2-1- غلتک‌‏های چرخ فولادی
11-7-2-2- غلتک‌‏های چرخ لاستیکی
11-7-2-3- غلتک‌‏های پاچه بزی
11-7-2-4- غلتک‌‏های لرزنده
11-7-2-5- تخماق‌‏های دستی
11-8- ژئوسنتتیک در راهسازی
فصل دوازدهم: روسازی فرودگاه
12-1- مقدمه
12-2- بخش‌‏های مختلف فرودگاه
12-2-1- باند
12-2-1-1- باندهاي خزش
12-2-1-2- طرح و شكل باندهاي پرواز
12-2-2- تاکسی‌‏وی
12-3- انواع روسازي‌‏ها
12-4- لايه‌‏هاي روسازي
12-5- تغييرات ضخامت روسازي در نواحي مختلف فرودگاه
12-6- شناسایی خاک
12-7- پارامترهای مؤثر در طراحی
12-7-1- مشخصات هواپيما
12-7-2- وضعيت حجم ترافيكي
12-7-3- تعيين هواپيماي مبناي طرح
پیوست 1: اصول و روش‏های طرح تثبیت خاک‏ها
پ1-1- طرح تثبیت خاک با آهک
پ1-1-1- روش آشتو
پ1-1-2- استفاده از آزمایش CBR
پ1-1-3- استفاده از آزمایش مقاومت فشاری
پ1-1-4- استفاده از روش دامنه خمیری
پ1-2-  طرح تثبیت خاک با سیمان
پ1-3- طرح تثبیت خاک با قیر
پ1-4- تثبیت خاکها با ترکیبی از مواد تثبیتکننده
پ1-4-1- تثبیت خاکها با خاکستر بادی و آهک
پ1-4-2- تثبیت خاک با آهک و سیمان
پ1-4-3- تثبیت خاک با آهک و قیرآبه
پ1-4-4- تثبیت خاک با سیمان و قیرآبه
پیوست 2: ضمائم تحلیل روسازی‏ها
پ2-1- نحوه محاسبه نرخ رشد
پ2-2- محاسبه ضرایب تبدیل هم ارزی
پ2-3- نمودارهای تحلیل روسازی‌‏های آسفالتی در روش یک لایه
پ2-3-1- نمودارهای تحلیل روسازی‌‏های آسفالتی در روش یک لایه
پ2-3-2- نمودارهای تحلیل روسازی‏های آسفالتی در روش دو لایه
پ2-3-3- نمودارهای تحلیل روسازی‏های آسفالتی در روش سه لایه
پ2-4- نمودارهای تحلیل روسازی‏های بتنی
پ2-4-1- نمودارهای تنش
پیوست 3: ضمائم طراحی روسازی آسفالتی راه‌‏ها
پ3-1- کاهش نشانه خدمت دهی حاصل از تورم خاک‌‏های تورم زا
پ3-2- تعیین کاهش نشانه خدمت دهی حاصل از بالا آمدگی ناشی از یخبندان
پ3-3- نمودارهای طراحی روسازی آسفالتی به روش انیستیتو آسفالت
پیوست 4: ارزیابی خرابی راهها
پ4-1- ناهمواری روسازی
پ4-1-1- روش‏های ارزیابی ناهمواری روسازی
پ4-1-1-1-  شاخص IRI
پ4-1-1-2-  شاخص ناهمواری نیمه اتومبیل (HRI)
پ4-1-1-3-  شاخص کیفیت رانندگی (RQI)
پ4-2- خرابی‌‏های سطحی روسازی
پ4-2-1- روش‌‏های ارزیابی وضعیت خرابی‌‏های سطحی روسازی
پ4-2-1-1- روش درجه‌‏بندی (PSR)
پ4-2-1-2-  شاخص راحتی رانندگی (RCI)
پ4-2-1-3-  شاخص خدمت‌دهی فعلی
پ4-2-1-4- درجۀ وضعیت روسازی (PCR)
پ4-2-1-5-  شاخص وضعیت روسازی (PCI)
پ4-3-  ظرفیت باربری سازه‌‏ای روسازی
پ4-3-1- روش‌های ارزیابی وضعیت خرابی‌‏های سازه‌‏ای روسازی
پ4-3-1-1- شاخص وضعیت سازه‌‏ای (SCI)
پ4-3-1-2- شاخص کفایت سازه‌‏ای (SAI)
پ4-4- تحلیل مقاومت لغزشی سطح روسازی
پ4-4-1- ارزیابی وضعیت مقاومت لغزشی سطح روسازی
پ4-4-1-1- ضریب اصطکاک طولی (BFC و SN)
پ4-4-1-2- ضریب اصطکاک جانبی (SFC)
پ4-4-1-3- ارزش مقاومت لغزندگی (SRV)
پیوست 5: خصوصیات کارخانه آسفالت گرم
پ5-1- ﺳﺮﻧﺪﻫﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ
پ5-2- ﺳﯿﻠﻮﻫﺎی ﮔﺮم
پ5-3- زﻣﺎن اﺧﺘﻼط
پ5-4- درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺧﺘﻼط
پ5-5- ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺨﻠﻮط آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ
پ5-6- ﺣﻤﻞ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ
پ5-7- ﭘﺨﺶ آﺳﻔﺎﻟﺖ

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “روسازی راه اثر کی منش”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش و پاسخ از مشتریان

هیچ پرسش و پاسخی وجود ندارد ! اولین نفری باشید که درباره این محصول میپرسید!

موقع دریافت جواب مرا با خبر کن !