آموزش کاربردی نرم افزار AUTOCAD MEP برای مهندسین مکانیک و برق اثر تابان

دسته:
موجودی: موجود در انبار

370,000 ریال

تعداد:

آموزش کاربردی نرم افزار AUTOCAD MEP برای مهندسین مکانیک و برق اثر تابان

آشنایی با محیط و قابلیت های نرم افزار AUTOCAD MEP
طراحی و ترسیم سه بعدی شبکه کانال تهویه مطبوع با AUTOCAD MEP
طراحی و ترسیم سه بعدی شبکه لوله‌کشی آب و فاضلاب ساختمان با AUTOCAD MEP
طراحی و ترسیم سه‌بعدی سیستم لوله‌کشی موتورخانه ساختمان با AUTOCAD MEP
طراحی و ترسیم تاسیسات روشنایی ساختمان با AUTOCAD MEP
طراحی و ترسیم مدارهای الکتریکی ساختمان با AUTOCAD MEP
فهرست
مقدمه مولف
بخش اول: مقدمات اولیه
فصل اول: معرفی نرم‌افزار AutoCAD MEPو قابلیت‌های آن
بهرهگیری از ابزارهای مستندسازی و طراحی تخصصی به منظور ارتقای خلاقیت در طراحی
طراحی دقیق‌تر
داده‌های طراحی یکپارچه
همکاری موثر
محیطی مشابه باAutoCAD
فضاهای کاری مبتنی بر نیاز
اثربخشی بیشتر برای پیمانکاران MEP
طراحی‌های تک‌خطی یا دوخطی
ارائه توضیحات کمکی به صورت خودکار
پوسته‌های نمایش مهندسی
جداول اطلاعاتی هماهنگ
ایجاد بخش‌ها و ابعاد در ارتفاع به صورت یکپارچه
مدیریت طراحی
فصل دوم: آشنایی با محیط نرم‌افزار 19 AutoCAD MEP
آشنایی با اصول اولیه
آشنایی با مفاهیم
طراحی اجزا
آشنایی با واژگان مورد استفاده در نرم‌افزار AutoCAD MEP
روند کار
آشنایی با نوار ریبونی
زبانه ها و پنل‌های نوار ریبونی
پنل‌های گسترشی
زبانه‌های متنی نوار ریبونی
منوی کاربردی
جستجوگر پروژه
هدایتگر پروژه
ابزارها و جعبه‌ابزارها
کنترل ظاهر جعبه‌ابزارها و جعبه‌هایProperties
جعبه Properties
نوار وضعیت پنجره طراحی
پنجره خط فرمان
نوار وضعیت کاربردی
مشخصات سیستم
انجام فعالیتهای کلی
کار با اجزا
تغییر شیوه نمایش
بخش دوم: طراحی تاسیسات مکانیکی با نرم‌افزار 42  AutoCAD MEP
فصل سوم: طراحی شبکه کانال با نرم‌افزار 43  AutoCAD MEP
نمایش تک‌خطی
نمایش دوخطی
قسمت Advanced
امکانات قسمت  Advanced
امکانات قسمتBasic
قسمت Duct Layout Preferences
قسمت Duct Routing Preferences
نحوه تعیین Duct Routing Preferences
قسمت Duct System Definitions
انتخاب اولویت‌های اتصال
نحوه نمایش‌های سیستم کانال
تعیین اولویت‌های   General
نمایش تک‌خطی گرافیکی
مشخص کردن قسمتها به طور دستی طی جانمایی
اصلاح ویژگیهای کانال
ویژگیهای کانال جدید
درباره مسیر جدید در کانال
درباره تغییر یک وصاله
مشخص کردن یک روش محاسباتی برای تعیین ابعاد کانال
مشخص‌کردن واحدهای اندازه‌گیری برای مولفه‌های  HVAC
نمایش زانویی‌ها به شیوه محور مستقیم
تغییر مولفه‌های متصل در مسیر کانال
نمایش خطوط تقارن در کانالها
افزودن یک اتصال به کانال به صورت دستی
افزودن یک الگوی هاشورزنی به منظور شناسایی سیستم کانال
افزودن یک برچسب یا بردار جریان به یک کانال موجود
افزودن برچسب یا بردار جریان به کانال
افزودن یک مسیر کانال موازی
افزودن انشعاب به کانال
افزودن کانال
افزودن کانال با استفاده از   Grips
افزودن عایق یا آستر به کانال یا اتصال کانال
جدا کردن یا ترکیب کردن بخشهای کانال
محاسبه اندازه کانال برای یک سیستم کانال
محاسبه اندازه‌های کانال به منظور بهینه‌سازی طراحی‌های سیستم کانال
تغییر عایق‌بندی یا آستر در کانال یا اتصالات
بررسی اتصال در سیستم کانال
تنظیم اولویت‌های جانمایی کانال
تنظیم اولویت‌های مسیریابی کانال
گسترههای اندازه در اولویت‌های مسیریابی
تنظیم ویژگیهای سیستم کانال
تنظیمات سیستم کانال
اتصال یک مسیر از کانال به تجهیزات
اتصال کانال‌ها به طراحی‌های مرجع
تبدیل یک خط به یک کانال
تبدیل یک خط، قوس، چندخطی یا خطوط منعطف به کانال انعطاف‌پذیر
ایجاد یک Definitionبرای سیستم کانال
ترسیم یک کانال تک‌خطی
ترسیم یک مسیر کانال
ترسیم یک مسیر کانال عمودی
ترسیم یک شبکه کانال
ترسیم کانال انعطاف‌پذیر
اتصال‌دهندگان کانال
قفل کردن بخش Duct Elevation
افزودن Gripبه کانال
جعبه‌ابزار)Add حالتDuct Properties (
جعبه‌ابزار)Modifyحالت (Duct Properties
ابزارها و روش‌های اندازه‌گیری کانال
ابزارهای اندازه‌گیری کانال
افزودن Snapبه کانال
بخش مشخصات سیستم کانال
شیوه‌های نمایش سیستم کانال
روند کاری سیستم کانال
ارسال داده‌های سیستم کانال
مسیرهای کانال انعطاف‌پذیر
افزودن Gripها به منظور تغییر یک مسیر از کانال
اندازه‌گیری کانال به صورت  Instant
طولانی کردن یک بخش از کانال
قفل کردن اندازه وصاله یا کانال
 کانالTransition-Offset تغییر وصاله‌های
تغییر موقعیت وصاله یا کانال
تغییر جانمایی یک کانال منعطف
تغییر شکل یا اندازه یک کانال
تغییر اندازه یا نوع ثانویه یک اتصال کانال
تغییر سیستم اختصاص داده شده به یک کانال
سیستمهای کانال چند طبقه در طراحی‌های مرجع
قرار دادن یک MvPartکانال در یک طراحی
تعیین یک روش محاسبه برای اندازه‌گیری کانال
شروع یک مسیر از نقطه انتهایی یک کانال
افزودن وصاله‌های Transition – Offsetبین دو کانال
روند کاری برای محاسبه اندازههای کانال به منظور بهینه‌سازی طراحی‌های سیستم کانال
فصل چهارم: طراحی سیستم لوله‌کشی آب و فاضلاب ساختمان با نرم‌افزارAutoCAD MEP
ابزارهای لوله‌کشی آب و فاضلاب
تجهیزات و تاسیسات بهداشتی لوله‌کشی
افزودن تجهیزات لوله‌کشی در سیستمهای ساختمان
افزودن یک حلقه انبساط به یک مسیر لوله‌کشی
افزودن تاسیسات بهداشتی و تجهیزات لوله‌کشی
افزودن وصاله‌های لوله‌کشی به صورت دستی
محاسبه اندازه خطوط لوله‌کشی تاسیسات بهداشتی
تعیین اندازه خطوط لوله‌کشی آب مصرفی
محاسبه شیب یک خط لوله‌کشی
تعیین اتصال‌دهندگان برای یک سبک از وصاله لوله‌کشی
تعیین مشخصات سیستم لوله‌کشی
تعیین سبک‌های وصاله‌ها و خطوط لوله‌کشی
اتصال خطوط لوله در ارتفاع‌های مختلف
تعیین اتصال‌دهندگان برای یک وصاله لوله‌کشی
ایجاد یک مسیر لوله‌کشی از یک چندخطی
ایجاد مشخصات برای یک سیستم لوله‌کشی
ایجاد سیستم‌های لوله‌کشی
سفارشی کردن محتوای لوله‌کشی
ترسیم یک مسیر لوله‌کشی از تجهیزات یا تاسیسات بهداشتی
ترسیم یک مسیر لوله‌کشی با استفاده از  Add Grips
افزودن Gripها به یک مسیر لوله‌کشی
استفاده از Gripها برای تبدیل یک مسیر لوله‌کشی
تغییر تجهیزات و تاسیسات بهداشتی
تغییر مختصات موقعیت وصاله یا خط لوله‌کشی
تغییر اندازه نامی یک بخش از خط لوله‌کشی
تغییر سبک یک وصاله یا خط لوله‌کشی
تغییر سیستم اختصاص یافته به یک وصاله یا خط لوله‌کشی
جابه‌جایی یک بخش از خط لوله‌کشی
غیرفعال کردن وصاله‌های لوله‌کشی پیش‌فرض یک مسیر مجزا
اندازه‌گیری خطوط لوله‌کشی بهداشتی به طور خلاصه
روند کاری طراحی لوله‌کشی
وصاله‌های لوله‌کشی
درباره Gripهای لوله‌کشی
جداول اندازه‌گیری خط لوله‌کشی
خطوط و مسیرهای لوله‌کشی
مشخصات سیستم لوله‌کشی
معکوس کردن جریان مسیر لوله‌کشی
اندازه‌گیری خطوط لوله‌کشی بهداشتی برای چندین طبقه
اندازه‌گیری خطوط لوله‌کشی بهداشتی
ارائه توضیحات اضافه برای یک سبک خط لوله‌کشی
تعیین اولویتهای لوله‌کشی برای برچسبها و بردارهای جریان
تعیین اندازه‌های استاندارد برای سبک خط لوله‌کشی
تعیین وصاله‌های پیشفرض برای مشخصات سیستم لوله‌کشی
تعیین نوع و نوع فرعی یک سبک وصاله لوله‌کشی
تعیین نمایش سبک دستگاه‌ها، پنل‌ها و وصاله‌های لوله‌کشی
فصل پنجم: طراحی سیستم‌های لوله‌کشی با نرم‌افزار   AutoCAD MEP
ایجاد یک سیستم لوله‌کشی
ترسیم لوله‌کشی شیبدار
تغییر یک سیستم لوله‌کشی
تغییر تجهیزات لوله‌کشی
لوله‌کشی شیبدار
بخش سوم: طراحی تاسیسات الکتریکی با نرم‌افزار  AutoCAD MEP
تجهیزات الکتریکی
تجهیزات الکتریکی در سیستم‌های ساختمان
افزودن تجهیزات الکتریکی
بررسی سیستم‌های الکتریکی
اجزای یک سیستم الکتریکی
تعیین اولویت‌های الکتریکی
تعیین اتصال‌دهندگان الکتریکی یک دستگاه
کنترل ظاهر و رفتار طراحی‌های سیستم الکتریکی
ایجاد یک پایگاه داده پروژه الکتریکی
ایجاد سیستم‌های الکتریکی
ایجاد مشخصات برای سیستم‌های الکتریکی
طراحی پروژه سیستم الکتریکی
روند کار در طراحی سیستم‌های الکتریکی
استفاده از Snapهای الکتریکی و سیمراهه ها
پایگاه داده پروژه الکتریکی
نحوه کارکرد پایگاه داده پروژه الکتریکی
اتصال پایگاه داده پروژه الکتریکی
تغییر تجهیزات الکتریکی
تغییر سیستم‌های الکتریکی
بارگذاری مجدد پایگاه داده پروژه الکتریکی
حذف اتصال به پایگاه داده پروژه الکتریکی
استفاده از یک پایگاه داده پروژه الکتریکی
اختصاص یک فایل پایگاه داده پروژه الکتریکی
کاربرگ ویژگی‌های الکتریکی
فصل هفتم: طراحی مدارهای الکتریکی با نرم‌افزار   AutoCAD MEP
جدول اطلاعات تابلو برق
افزودن تابلوهای برق
تعیین اتصال‌دهندگان سبکهای تابلو برق
تعیین سبکهای تابلو برق
مثال: هم‌ترازی یک تابلو برق با هندسه پلان طبقه
مثال: کپی کردن یک تابلو برق
مثال: جابه‌جا کردن یک تابلو برق
ارسال یک جدول اطلاعات تابلو برق به نرم‌افزار اکسل
تولید جداول اطلاعات تابلو برق در طراحی فعلی با استفاده از Circuit Manager
ایجاد جداول اطلاعات تابلو برق در یک برگه مجزا
ایجاد جداول اطلاعات تابلو برق
اتصال تابلوهای برق
تغییر دستگاهها و تابلوهای برق
تغییر ویژگیهای تابلو برق
جابه‌جایی یک دستگاه یا تابلو برق
تابلوهای برق
تعیین قوانین طراحی سبک‌های تابلو برق
به‌روزرسانی جداول اطلاعاتی تابلو برق

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش کاربردی نرم افزار AUTOCAD MEP برای مهندسین مکانیک و برق اثر تابان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش و پاسخ از مشتریان

هیچ پرسش و پاسخی وجود ندارد ! اولین نفری باشید که درباره این محصول میپرسید!

موقع دریافت جواب مرا با خبر کن !