0 out of 5

آشنایی با مباحث آلودگی های محیط زیست

15,000 ریال
آشنایی با مباحث آلودگی های محیط زیست فهرست مطالب فصل اول : آلودگی هوا فصل دوم : منواکسید کربن (CO) فصل سوم : اکسیدهای نیتروژن فصل چهارم : هیدروکربن هابیشتر بخوانید
0 out of 5

کلیات متدولوژی تامین کیفیت(جلد دوم)

70,000 ریال
کلیات متدولوژی تامین کیفیت(جلد دوم) فهرست مقدمه راهنمای تکمیل چک لیست و ارزیابی تحویل دادنی بر اساس نتایج حاصل الگوی چک لیست مجموعه الگوی چک لیست های مدل سازی تجاریبیشتر بخوانید
0 out of 5

کلیات متدولوژی تامین کیفیت(جلد سوم)

80,000 ریال
کلیات متدولوژی تامین کیفیت(جلد سوم) در متدولوژی تامین کیفیت ارائه شده، مجموعه فعالیت های مورد نیاز برای انجام فعالیت های تامین کیفیت، بر اساس مطالعات و تحقیقات انجام شده وبیشتر بخوانید
0 out of 5

مفاهیم مهندسی سیستمها و تکنیکهای برنامه ریزی خطی با رویکرد تصمیم گیری نظام مند در مهندسی عمران

12,000 ریال
مفاهیم مهندسی سیستمها و تکنیکهای برنامه ریزی خطی با رویکرد تصمیم گیری نظام مند در مهندسی عمران فهرست مطالب پیشگفتار فصل اول: تصمیم گیری نظام مند درمهندسی عمران (کلیات) فصلبیشتر بخوانید
0 out of 5

هندبوک مدیریت پروژه : چاپ اول

50,000 ریال
هندبوک مدیریت پروژه : چاپ اول موفقیت پروژه به فهم کامل و اجرای مناسب ابزارها، تکنیک‌ها و اصول مدیریت پروژه بستگی دارد. این کتاب هر آن چه را که ممکنبیشتر بخوانید