0 out of 5

دستورالعمل پروژه های هیدروگرافی در (رودخانه و سواحل)

35,000 ریال
دستورالعمل پروژه های هیدروگرافی در (رودخانه و سواحل) فهرست فصل اول: کاربردهای عمرانی فصل دوم: مجموعه استانداردهای دقت، کنترل، کیفیت مقررات، تضمین کیفیت فصل سوم: تعریف کلی فصل چهارم: کنترلبیشتر بخوانید