نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

تحلیلی از ویژگیهای برنامه ریزی شهری در ایران

260,000 ریال
پهنه ایران زمین ،که در عرصه تمدن بشری ،خاستگاه بسیاری از ابتکارات و اختراعات ، علوم و فنون ،بدایع و صنایع ادب و عرفان بوده و جنبه های معنوی و مادی زندگی بشری را با هم و جدا از هم در نوردیده است ، در نظام سکونتی نیز خود دارای پیشینه و فرهنگ مکتبی است . این پیشینه ها در...