نمایش همه 2 نتیجه

0 out of 5

تحلیل کاربردی با Fluent & Gambit برای مهندسی شیمی

495,000 ریال
همواره یک دستگاه صنعتی پس از ساخت باید مورد آزمایش قرار گیرد و ممکن است در طی فرایند آزمایش، خواسته های مهندسان را برآورده ننماید که این مسئله موجب افزایشبیشتر بخوانید
0 out of 5

مدل‌‎سازی محاسباتی در مهندسی با MATLAB

160,000 ریال
در ســال های اخير، برنامه نويسی در محيط MATLAB در رشــته های فنی و مهندسی جای خود را به شکل گسترده ای باز کرده اســت؛ سهولت کار با این نرمبیشتر بخوانید