نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

رسوب شناسی کاربردی

500,000 ریال
رسوب شناسی کاربردی فهرست   فص ل اول:   مقدمه  فصل دوم:  محیط های رسوب گذاری  فصل سوم:  فرآیندهای رسوب گذاری  ف صل چهارم:  ساخت های رسوبی فصل پنجم: بافت رسوبات تخریبی فصل ششم:بیشتر بخوانید