نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

بازارها و نهادهای مالی دکتری ماهان

1,160,000 ریال
بازارها و نهادهای مالی دکتری ماهان کتاب بازارها و نهادهای مالی دکتری ماهان اثر اسماعیل شاه طهماسبی - منیره ابویی مهریزی توسط انتشارات ماهان در 221 صفحه به چاپ رسیده است. اثر حاضر در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ: در ﺑﺨﺶ اول (ﻓﺼﻞﻫﺎي اول ﺗﺎ ﺳﻮم)، ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻲﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﺗﺴﻠﻂ داوﻃﻠﺒﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﻴﺎر...