نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2

550,000 ریال
آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 این کتاب شامل فصل های زیر است: فصل اول: نمونه و توزیع های نمونه ای فصل  دوم: استنباط آماری بر اساس نمونه بزرگ فصل سوم: استنباط آماری بر اساس نمونه کوچک فصل چهارم: فاصله اطمینان و آزمون فرض برای واریانس فصل پنجم: کاربرد های دیگر از توزیع توان دوم کای فصل ششم: جامعه...