نمایش همه 1 نتیجه

0 out of 5

زمین شناسی و زمین شناسی مهندسی

300,000 ریال
زمین شناسی و زمین شناسی مهندسی زمین شناس شرایط حاکم برزمین را مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهد. مهندس برای تغییر شرایط نامطلوب موجود کوشش می کند و طراحی هایبیشتر بخوانید